the forgotten treasures of the wardrobe - Nemesis, Babe